ACT - acceptance and commitment therapy

Act är en förkortning av acceptance and commitment therapy och är en terapiform som syftar till att öka välbefinnande och minska stress, genom att identifiera våra grundläggande värderingar, manar oss att ställa existentiella frågor om vad vi vill med våra liv och att agera i enlighet med dessa. ACT används även inom arbetslivet eller som prevention av stress och psykisk ohälsa. ACT frigör människors egen inre motivation och handlingskraft.

ACT bygger på ett teoretiskt ramverk RFT -relational frame theory som handlar om den mänskliga förmågan att använda språket, hur språk och avancerade kognitiva förmågor utvecklas, lärs in och hur språket är användbart vid kommunikation men också hur vår förmåga att använda språk och tänkande kan skapa betydande lidande och psykisk problematik.

I ACT börjar vi med att formulera våra grundläggande värden, vad vi tycker är viktigt i livet. Acceptans handlar om att tillåta upplevelser att vara närvarande, de är en del av livet, undvikandet av jobbiga tankar och upplevelser är det som skapar lidande. Medveten närvaro, mindfulness, hjälper oss att vara helt och fullt i nuet, i det som är, utan att döma eller värdera. Målet för en ACT-terapi är att leva ett rikare liv samtidigt som man accepterar det svåra saker som oundvikligen är en del i att vara människa, den psykologiska flexibiliteten ökar och vi kan agera i linje med våra värderingar även om det innebär jobbiga tankar och känslor.

Jag erbjuder individuell ACT-terapi på mottagningen eller i grupp på din arbetsplats.

Catarina Malmberg 0733 - 78 82 72 mail@catarinamalmberg.se